Zapraszamy na szkolenia

Szkolenia prowadzone przez Politechnikę Gdańską w ramach DIH (wkróte - zgłoś zaintertesowanie)
(kursy będą organizowane zdalnie lub w trybie mieszanym. Poszczególne kursy będą obejmować od 6 do 12 godzin zajęć i zakończą się wydaniem certyfikatu). Więcej informacji wkrótce na tej stronie oraz na DIH4.AI. Zapraszamy!)
1. Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w (nazwa formularza lub dokumentu) jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233) 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku - z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sytuacjach kiedy przetwarzanie z obowiązującego przepisu prawa, - z realizacją czynności wynikających naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 lit. f RODO), np. takich jak organizacja wydarzeń organizowanych przez Politechnikę Gdańską, rozpowszechnianie wiedzy poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Gdańską, itp. 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 5. Przekazane przez niniejszą stronę WWW dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotu pośredniczącego w zbieraniu danych (tj. dane gromadzone w chmurze poprzez serwer nazwa.pl, na którym uruchomiony jest niniejszy serwis). Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione na mocy prawa. 6. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; - prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; - prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do bycia zakwalifikowanym do udziału w Szkole. W przypadku niepodania danych uczestnictwo w Szkole nie będzie możliwe. 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać zbieranych w tej formie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.